Opactwo cystersów w Sulejowie-Podklasztorzu - wykład historyczny dla studentów Politechniki Łódzkiej

wyklad

17 marca na terenie dawnego opactwa cystersów w Sulejowie-Podklasz­to­rzu odbyły się wykłady dla studentów Wydziału Archi­tek­tu­ry i Budow­nic­twa Politech­ni­ki Łódzkiej poświę­co­ne historii obiektu oraz przepro­wa­dzo­nym w jego obrębie badaniom arche­olo­gicz­nym, archi­tek­to­nicz­nym oraz datowaniu termo­lu­mi­ne­scen­cyj­ne­mu. Wykłady te stanowią wstęp do wykonania koncepcji i projektu zagospo­da­ro­wa­nia północno-zachod­niej części opactwa.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Prezen­ta­cja z wykładu oraz fotogra­ficz­na kopia projektu p. Marchwic­kie­go znajdują się pod nastę­pu­ją­cym adresem LINK
Ze względu na znaczne rozmiary plików proszę przed­sta­wi­cie­li poszcze­gól­nych grup o pobranie materia­łów i rozdanie ich pozosta­łym członkom grupy.

Informuję także, iż konsul­ta­cje dotyczące projektu odbędą się najpraw­do­po­dob­niej 21 kwietnia o godzinie 11:00. Numer sali podam w osobnym komuni­ka­cie.

Archeologiczne Laboratorium Datowania Termoluminescencyjnego

Miło nam poinfor­mo­wać, że już niedługo swoją działal­ność rozpocz­nie Arche­olo­gicz­ne Labora­to­rium Datowania Termo­lu­mi­ne­scen­cyj­ne­go, które funkcjo­no­wać będzie przy Insty­tu­cie Arche­olo­gii Uniwer­sy­te­tu Łódzkiego i którym będę miał przyjem­ność kiero­wa­nia. Obecnie trwa etap przygo­to­wa­nia pomiesz­czeń labora­to­ryj­nych. O oficjal­nym terminie otwarcia poinfor­mu­je­my w nieda­le­kiej przyszło­ści.