Projekt Sulejów

W związku z rozlicz­ny­mi pytaniami w trakcie wykładu dotyczą­cy­mi baszty rycer­skiej i młyna konnego w Sulejowie zamiesz­czam zdjęcia i skany posia­da­nej przeze mnie dokumen­ta­cji. Proszę zwrócić uwagę na relikt cienkiej ściany biegnącej w kierunku wschodnim, która według jednego z tych planów jest pozosta­ło­ścią po ogrodze­niu istnie­ją­cym już w latach 50tych, oraz na zdjęcia z książki J. Augusty­nia­ka pokazu­ją­ce basztę rycerską przykrytą dachem dwuspa­do­wym przed obniże­niem jej w ramach prac konser­wa­tor­skich.

07-4

07-24

268

baszta rycerska

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wykład dla studentów Politechniki Łódzkiej

Informuję, iż wykład z arche­olo­gii i nowocze­snych metod datowania obiektów archi­tek­tu­ry dla Studentów Politech­ni­ki Łódzkiej (Instytut Archi­tek­tu­ry i Urbani­sty­ki) odbędzie się 26 maja b.r. Przed wykładem planowane są konsul­ta­cje dotyczące projektu budynków w obrębie dawnego opactwa cystersów w Sulejowie-Podklasz­to­rzu.