Konferencja na Zamku Królewskim w Warszawie

Wraz z prof. dr hab. Anną Marciniak-Kajzer otrzy­ma­li­śmy zapro­sze­nie do udziału w pierwszej ogólno­pol­skiej konfe­ren­cji z cyklu Colloquia Castren­sia pt
“Początki murowa­nych zamków w Polsce do połowy XIV w.”, która odbędzie się w dniach 15–16 paździer­ni­ka 2015 r. na Zamku Królew­skim w Warszawie.

Będziemy tam prezen­to­wać referat pt “Wpływ wyników badań termo­lu­mi­ne­scen­cyj­nych na datowanie najwcze­śniej­szych faz zamku w Siewierzu”, na który to serdecz­nie zapra­sza­my.

Link do strony konfe­ren­cji i pełnego programu wystąpień