Komentarz prawny do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Miło mi poinfor­mo­wać, iż właśnie ukazała książka napisana przeze mnie oraz Annę Michalak będąca praktycz­nym komen­ta­rzem obecnie obowią­zu­ją­cych przepisów w zakresie ochrony zabytków (stan prawny na dzień 1 marca 2016 r.).

Link do książki w sklepie inter­ne­to­wym Profinfo

Nie mogło w niej oczywi­ście zabraknąć tematyki datowania lumine­scen­cyj­ne­go jako jednej z metod bezwzględ­ne­go datowania obiektów histo­rycz­nych możliwych do wykorzy­sta­nia w praktyce działań konser­wa­tor­skich.

Zapraszam do lektury.

ksiazka