Konferencja w Kutnie

I po konfe­ren­cji.

Proces rewita­li­za­cji tzw. Pałacu Saskiego w Kutnie tak na prawdę dopiero się rozpo­czy­na, ale treść referatów pokazuje, iż badania naukowe związane z historią obiektu są już w bardzo zaawan­so­wa­nym stadium. Chciałoby się żeby tak wyglądały prace przy każdym obiekcie zabyt­ko­wym.

Link do fotore­la­cji z konfe­ren­cji.

http://www.muzeumkutno.com/?p=7283

Konferencja w Kutnie

Muzeum Regio­nal­ne w Kutnie organi­zu­je 19 grudnia w godzinach 10:00-14:30 konfe­ren­cję naukową „KUTNOWSKI PAŁAC PODRÓŻNY AUGUSTA III - STAN BADAŃ I ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE
W trakcie konfe­ren­cji przed­sta­wio­ne zostaną wyniki prowa­dzo­nych przez nas badań arche­olo­gicz­nych oraz datowania termo­lu­mi­ne­scen­cyj­ne­go pałacu w Kutnie.
Serdecz­nie zapra­sza­my