Konferencja EAA w Maastricht

W sierpniu 2017 roku wspólnie z Magdaleną Majorek z Instytutu Arche­olo­gii Uniwer­sy­te­tu Mikołaja Kopernika w Toruniu wzięliśmy udział w konfe­ren­cji EAA odbywa­ją­cej się w holen­der­skim Maastricht.
Zapre­zen­to­wa­li­śmy tam wyniki badań arche­olo­gicz­nych, konser­wa­cji zabytków oraz datowania lumine­scen­cyj­ne­go kościoła pw. Wojciecha Biskupa Męczen­ni­ka w Białej Rawskiej.

Trzeba przyznać, iż zarówno poziom organi­za­cyj­ny jak i prezen­to­wa­nych referatów był niezwykle wysoki. I do tego wszystko to w mieście uchodzą­cym za jedno z najstar­szych (o ile nie najstar­sze) w całej Holandii.

http://www.eaa2017maastricht.nl/

Romańska bazylika pw. św. Serwacego

oraz stojący po sąsiedzku gotycki kościół pw. Świętego Jana Chrzci­cie­la.