Program badawczy - informacja dla studentów I roku

Szanowni Państwo

Ubolewam nad jakością przesła­nych programów, szcze­gól­nie w obliczu faktu, iż nie mieliście żadnych pytań zarówno w trakcie wizyty w labora­to­rium jak i na kolejnych zajęciach.
Większość z nich sprawia wrażenie napisa­nych na kolanie i w tej postaci nie mogą być zaliczone. Mieliście 3 tygodnie na zebranie materia­łów, przemy­śle­nie proble­ma­ty­ki i zwięzłą prezen­ta­cję, a mam wrażenie że część z Państwa nie poświe­ci­ła temu nawet godziny.

Dla przypo­mnie­nia!
Przede wszystkim praca ta powinna zawierać 3 podsta­wo­we elementy:
- cel badań
- sposób ich reali­za­cji w labora­to­rium
- spodzie­wa­ne rezultaty

Jedno­cze­śnie badania te przynaj­mniej w części powinny być możliwe do wykonania w Labora­to­rium naszego Instytutu (po to między innymi była wycieczka ze szcze­gó­ło­wym omówie­niem urządzeń). Bardzo ważne jest to, by koszt wykonania badań nie był liczony w setkach tysięcy złotych, a czas potrzebny na ich reali­za­cję w latach pracy (a i takie propo­zy­cje się pojawiały).

To mają być małe, ciekawe formy badawcze, a nie rozbu­do­wa­ne granty.

Sugero­wa­łem także abyście Państwo skupili się na tematyce, którą znacie i którą rozumie­cie najlepiej.

I na koniec co podkre­śla­łem w mailach do Państwa … wysyłanie opracowań z rażącymi błędami ortogra­ficz­ny­mi, styli­stycz­ny­mi czy grama­tycz­ny­mi jest na poziomie studiów wyższych całko­wi­cie niedo­pusz­czal­ne. To samo tyczy się formy i treści korespon­den­cji.

Artur Ginter

Kościół pw. św. Wojciecha w Białej Rawskiej w świetle badań archeologiczno-architektonicznych oraz datowania termoluminescencyjnego

Pozosta­jąc w temacie niedawno zakoń­czo­nej konfe­ren­cji malbor­skiej zachęcam do zapozna­nia się z obszernym artykułem z badań w kościele pw. św. Wojciecha w Białej Rawskiej, który jest dostępny na moim profilu academia.edu

https://dot.academia.edu/ArturGinter

I bezpo­śred­ni link do artykułu:

Kościół pw. św. Wojciecha w Białej Rawskiej w świetle badań arche­olo­gicz­no-archi­tek­to­nicz­nych oraz datowania termo­lu­mi­ne­scen­cyj­ne­go

Konferencja EAA w Barcelonie

Miło mi poinfor­mo­wać, iż zgłoszony przeze mnie temat został zaakcep­to­wa­ny i włączony do sesji nr 540.

Konferencja EAA w Barcelonie

Paper no. 3522
“Under­stan­ding a brick and stone-brick buildings with applying thermo­lu­mi­ne­scen­ce and optically stimu­la­ted lumine­scen­ce dating”
accepted into session no. 540
“Appro­aches to Medieval Buildings: the past, present, and future of inter­pre­ta­tion and manage­ment”
organized by Martin Huggon et al.

Oznacza to ni mniej ni więcej, iż początek września spędzę praco­wi­cie w Katalonii czego również i Wam życzę.

Początki murowanych zamków w Polsce

Pod koniec zeszłego roku ukazała się długo oczeki­wa­na książka “Początki murowa­nych zamków w Polsce” będąca wydaw­nic­twem związanym z cyklem konfe­ren­cji Colloquia Castren­sia organi­zo­wa­nych przez Zamek Królewski w Warszawie.

Początki murowanych zamków w Polsce
Źródło: Zamek Królewski w Warszawie

W książce tej pośród wielu niezwykle ciekawych artykułów znajduje się się także opraco­wa­nie mojego i prof. dr hab. Anny Marciniak-Kajzer autorstwa, związane z wielo­let­ni­mi badaniami arche­olo­gicz­no-archi­tek­to­nicz­ny­mi (w tym datowa­niem lumine­scen­cyj­nym) reali­zo­wa­ny­mi na zamku w Siewierzu (link do spisu treści poniżej).

Książkę można jeszcze kupić na Zamku Królew­skim ale patrząc na to jaką cieszy się popular­no­ścią trzeba się spieszyć.

Wpływ wyników badań termo­lu­mi­ne­scen­cyj­nych na datowanie najwcze­śniej­szych faz zamku w Siewierzu

Konferencja w Malborku

W zeszłym tygodniu odbyła się trzydnio­wa ogólno­pol­ska konfe­ren­cja „Glina w obiektach zabyt­ko­wych – ochrona i konser­wa­cja”, organi­zo­wa­na wspólnie przez Muzeum Zamkowe w Malborku i Stowa­rzy­sze­nie Konser­wa­to­rów Zabytków.

Prezen­to­wa­łem na niej referat p.t. “Zasto­so­wa­nie datowania lumine­scen­cyj­ne­go ceramiki budow­la­nej w badaniach archi­tek­to­nicz­nych i konser­wa­tor­skich”, obrazu­ją­cy wyniki prac badaw­czych reali­zo­wa­nych przez nasz zespół w Zespole Opactwa Cystersów w Sulejowie oraz kościele w Białej Rawskiej.
Z przyjem­no­ścią muszę przyznać, iż referat spotkał się z olbrzymim zainte­re­so­wa­niem, które mam nadzieję przełoży się w nieda­le­kiej przyszło­ści na kolejne ciekawe projekty badawcze.

Konfe­ren­cja odbywała się w nowocze­snym Centrum Konfe­ren­cyj­nym Karwan i jak wszystkie inne, w których miałem okazje uczest­ni­czyć, stała na bardzo wysokim poziomie, zarówno meryto­rycz­nym jak i organi­za­cyj­nym.

Należy podkre­ślić, iż pomimo braku opłat konfe­ren­cyj­nych wszyscy zareje­stro­wa­ni uczest­ni­cy mieli zapew­nio­ne posiłki oraz niezwykle ciekawą wycieczkę po zamku obejmu­ją­cą nie tylko miejsca przezna­czo­ne dla turystów, ale także te niedo­stęp­ne zazwyczaj dla zwiedza­ją­cych, niezwykle jednak ciekawe z punktu widzenia historii obiektu.

Jednym z takich miejsc było poddasze nad częścią miesz­czą­cą letni i zimowy refektarz z zachowaną orygi­nal­ną XIV wieczną więźbą (na zdjęciu powyżej - niestety zdjęcie tylko z telefonu bo zapomnia­łem wziąć ze sobą aparatu czego do dzisiaj żałuję).

Miałem także okazję zobaczyć wyniki niedawno zakoń­czo­nych prac konser­wa­tor­skich w kościele zamkowym pw. Najświęt­szej Marii Panny oraz zrekon­stru­owa­ną, mierzącą ponad 8 metrów figurę Marii z Dzieciąt­kiem.

Co ciekawe w procesie rekon­struk­cji, tak jak to miało miejsce w XIV wieku, pokry­wa­ją­ca figurę mozaika zamówiona została u mistrzów weneckich. Ci jednak przez te 6 stuleci zatracili część swego kunsztu i nie byli w stanie przygo­to­wać kostek w kolorze złotym, identycz­nych jak te znale­zio­ne w gruzach kaplicy. Na szczęście jedna z polskich firm produ­ku­ją­cych ceramikę stanęła na wysokości zadania, dzięki czemu w pełnym słońcu Madonna skrzy się prawdzi­wym złotem.