I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Humanistów „Vestigia”

Już niedługo na Wydziale Filozo­ficz­no-Histo­rycz­nym Uniwer­sy­te­tu Łódzkiego odbędzie się I Między­na­ro­do­wa Inter­dy­scy­pli­nar­na Konfe­ren­cja Humani­stów „Vestigia”. Spotkanie 1: Tropami zdrady.

Vestigia

Pomimo stosun­ko­wo trudnego dla arche­olo­gów tematu przewod­nie­go zgłoszony przeze mnie referat został zaakcep­to­wa­ny przez komisję. Tym razem nie będzie nic o datowaniu lumine­scen­cyj­nym ale nadal pozostanę w kręgu badań średnio­wiecz­nej archi­tek­tu­ry i średnio­wiecz­nych miast.

A tak brzmi cały tytuł zgłoszo­ne­go referatu:

My nic innego nie mamy na myśli jak tylko przyjaźń i wszystko dobre
Rzecz o tym, jak za sprawą najazdu krzyżac­kie­go znisz­czo­na została romańska katedra we Włocławku

Dla zainte­re­so­wa­nych poniżej link do strony konfe­ren­cji:

I Między­na­ro­do­wa Inter­dy­scy­pli­nar­na Konfe­ren­cja Humani­stów „Vestigia” Spotkanie 1: Tropami zdrady

Informacja dla studentów 1 roku

Szanowni Państwo

Wszystkie osoby, których projekty nie zostały zaakcep­to­wa­ne proszone są o przesła­nie poprawek najpóź­niej do jutra czyli 6 kwietnia.

Osoby, których projekty zostały przyjęte do reali­za­cji w labora­to­rium dostaną po 10 minut na ponie­dział­ko­wych zajęciach na prezen­ta­cję swoich pomysłów (można przygo­to­wać prezen­ta­cję multi­me­dial­ną).

Z poważa­niem

Artur Ginter