Zajęcia z metod laboratoryjnych

Szanowni Państwo

Przypo­mi­nam o mojej prośbie wskazania dogodnego terminu odrobie­nia utraco­nych zajęć w labora­to­rium. W przypadku braku sugestii do bieżącego piątku termin zostanie Państwu wskazany odgórnie. Projekty będą konty­nu­owa­ne 28.05.

Osoby o nastę­pu­ją­cych inicja­łach (imię, nazwisko) w związku ilością nieobec­no­ści przekra­cza­ją­cą dwa zajęcia oraz innymi zaległo­ścia­mi wygłoszą 20 minutowe referaty 04 czerwca b.r.

M.L.
Al.P.
Z.Ż.

Tematy referatów do wyboru (decyduje kolejność zgłoszeń):

- spektro­me­tria mas
- analiza proporcji izotopów trwałych węgla, azotu, tlenu i strontu w kościach
- datowanie metodą ołowiową 210Pb oraz warwo­chro­no­lo­gia

Referaty w formie pisemnej proszę nadsyłać na mój adres mailowy nie później niż do 30.05.

Z poważa­niem

Artur Ginter