Projekt badawczy w Kutnie

Muzeum Regio­nal­ne w Kutnie przy współ­pra­cy z dr. inż. Arturem Ginterem z Uniwer­sy­te­tu Łódzkiego realizuje dwuletni projekt  pod nazwą  „KutnoPowstanie i rozwój małego ośrodka miejskie­go w ujęciu inter­dy­scy­pli­nar­nym”, współ­fi­nan­so­wa­ny ze środków Ministra Kultury i Dziedzic­twa Narodo­we­go „Ochrona zabytków arche­olo­gicz­nych” 2020 (numer zadania 4429/20). Wsparcie Minister­stwa dla naszego projektu wynosi 122 300,00 zł, co stawia to przed­się­wzię­cie naukowe jako najwięk­sze w dotych­cza­so­wej historii badań arche­olo­gicz­nych w Kutnie, nie mające prece­den­su. W ramach przed­się­wzię­cia zostanie wykona­nych szereg specja­li­stycz­nych badań oraz konser­wa­cja zabytków. Zostały one pozyskane  głównie w trakcie badań arche­olo­gicz­nych  w latach 2015 – 2020  reali­zo­wa­nych przez dr. inż. Artura Gintera, podczas inwesty­cji miejskich  związa­nych z rewita­li­za­cją najstar­szej części miasta Kutna, m.in. na terenie kompleksu Pałacu Saskiego oraz Placu Wolności. Dzięki tym działa­niom pozyska­li­śmy szereg niezwykle ciekawych zabytków, które staną się niebawem częścią nowej ekspo­zy­cji muzealnej, powsta­ją­cej w rewalo­ry­zo­wa­nym komplek­sie Pałacu Saskiego. Zwień­cze­niem projektu w 2021 roku będzie wydanie publi­ka­cji opisu­ją­cej wyniki badań arche­olo­gicz­nych oraz histo­rycz­nych z lat 1990 – 2020 zawie­ra­ją­cej wnioski, które w nowym świetle ukażą dzieje Kutna jako ośrodka miejskie­go od czasów średnio­wie­cza.

Szczegóły reali­za­cji projektu znajdują się na nowo utworzo­nej stronie WWW

http://www.archeologia.pro


Plan Kutna z 1826 r.
Czytaj dalej