Archeologiczne Laboratorium Datowania Termoluminescencyjnego

Miło nam poinfor­mo­wać, że już niedługo swoją działal­ność rozpocz­nie Arche­olo­gicz­ne Labora­to­rium Datowania Termo­lu­mi­ne­scen­cyj­ne­go, które funkcjo­no­wać będzie przy Insty­tu­cie Arche­olo­gii Uniwer­sy­te­tu Łódzkiego i którym będę miał przyjem­ność kiero­wa­nia. Obecnie trwa etap przygo­to­wa­nia pomiesz­czeń labora­to­ryj­nych. O oficjal­nym terminie otwarcia poinfor­mu­je­my w nieda­le­kiej przyszło­ści.