Projekt badawczy w Kutnie

Muzeum Regio­nal­ne w Kutnie przy współ­pra­cy z dr. inż. Arturem Ginterem z Uniwer­sy­te­tu Łódzkiego realizuje dwuletni projekt  pod nazwą  „KutnoPowstanie i rozwój małego ośrodka miejskie­go w ujęciu inter­dy­scy­pli­nar­nym”, współ­fi­nan­so­wa­ny ze środków Ministra Kultury i Dziedzic­twa Narodo­we­go „Ochrona zabytków arche­olo­gicz­nych” 2020 (numer zadania 4429/20). Wsparcie Minister­stwa dla naszego projektu wynosi 122 300,00 zł, co stawia to przed­się­wzię­cie naukowe jako najwięk­sze w dotych­cza­so­wej historii badań arche­olo­gicz­nych w Kutnie, nie mające prece­den­su. W ramach przed­się­wzię­cia zostanie wykona­nych szereg specja­li­stycz­nych badań oraz konser­wa­cja zabytków. Zostały one pozyskane  głównie w trakcie badań arche­olo­gicz­nych  w latach 2015 – 2020  reali­zo­wa­nych przez dr. inż. Artura Gintera, podczas inwesty­cji miejskich  związa­nych z rewita­li­za­cją najstar­szej części miasta Kutna, m.in. na terenie kompleksu Pałacu Saskiego oraz Placu Wolności. Dzięki tym działa­niom pozyska­li­śmy szereg niezwykle ciekawych zabytków, które staną się niebawem częścią nowej ekspo­zy­cji muzealnej, powsta­ją­cej w rewalo­ry­zo­wa­nym komplek­sie Pałacu Saskiego. Zwień­cze­niem projektu w 2021 roku będzie wydanie publi­ka­cji opisu­ją­cej wyniki badań arche­olo­gicz­nych oraz histo­rycz­nych z lat 1990 – 2020 zawie­ra­ją­cej wnioski, które w nowym świetle ukażą dzieje Kutna jako ośrodka miejskie­go od czasów średnio­wie­cza.

Szczegóły reali­za­cji projektu znajdują się na nowo utworzo­nej stronie WWW

http://www.archeologia.pro


Plan Kutna z 1826 r.
Czytaj dalej

Zajęcia z metod laboratoryjnych dla I roku archeologii

Szanowni Państwo

Dzisiej­sze zajęcia się nie odbędą z przyczyn ode mnie nieza­leż­nych.

Obowiązek dostar­cze­nia abstraktu drogą mailową wypełniły zaledwie 3 osoby. Proszę o niezwłocz­ne uzupeł­nie­nie braków.

Na przykła­dzie Państwa koleżanki chciałbym jednak pokazać w jaki sposób powinna wyglądać wzorowa reali­za­cja projektu. Pani Natalii serdecz­nie gratuluję nie tylko pomysłu, ale także, a może przede wszystkim, umiejęt­no­ści wielo­wąt­ko­we­go spojrze­nia na proble­ma­ty­kę ochrony zabytków arche­olo­gicz­nych.

Park im. Tadeusza Reytana w Łodzi

Zajęcia z metod laboratoryjnych

Szanowni Państwo

Przypo­mi­nam o mojej prośbie wskazania dogodnego terminu odrobie­nia utraco­nych zajęć w labora­to­rium. W przypadku braku sugestii do bieżącego piątku termin zostanie Państwu wskazany odgórnie. Projekty będą konty­nu­owa­ne 28.05.

Osoby o nastę­pu­ją­cych inicja­łach (imię, nazwisko) w związku ilością nieobec­no­ści przekra­cza­ją­cą dwa zajęcia oraz innymi zaległo­ścia­mi wygłoszą 20 minutowe referaty 04 czerwca b.r.

M.L.
Al.P.
Z.Ż.

Tematy referatów do wyboru (decyduje kolejność zgłoszeń):

- spektro­me­tria mas
- analiza proporcji izotopów trwałych węgla, azotu, tlenu i strontu w kościach
- datowanie metodą ołowiową 210Pb oraz warwo­chro­no­lo­gia

Referaty w formie pisemnej proszę nadsyłać na mój adres mailowy nie później niż do 30.05.

Z poważa­niem

Artur Ginter

I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Humanistów „Vestigia”

Już niedługo na Wydziale Filozo­ficz­no-Histo­rycz­nym Uniwer­sy­te­tu Łódzkiego odbędzie się I Między­na­ro­do­wa Inter­dy­scy­pli­nar­na Konfe­ren­cja Humani­stów „Vestigia”. Spotkanie 1: Tropami zdrady.

Vestigia

Pomimo stosun­ko­wo trudnego dla arche­olo­gów tematu przewod­nie­go zgłoszony przeze mnie referat został zaakcep­to­wa­ny przez komisję. Tym razem nie będzie nic o datowaniu lumine­scen­cyj­nym ale nadal pozostanę w kręgu badań średnio­wiecz­nej archi­tek­tu­ry i średnio­wiecz­nych miast.

A tak brzmi cały tytuł zgłoszo­ne­go referatu:

My nic innego nie mamy na myśli jak tylko przyjaźń i wszystko dobre
Rzecz o tym, jak za sprawą najazdu krzyżac­kie­go znisz­czo­na została romańska katedra we Włocławku

Dla zainte­re­so­wa­nych poniżej link do strony konfe­ren­cji:

I Między­na­ro­do­wa Inter­dy­scy­pli­nar­na Konfe­ren­cja Humani­stów „Vestigia” Spotkanie 1: Tropami zdrady

Informacja dla studentów 1 roku

Szanowni Państwo

Wszystkie osoby, których projekty nie zostały zaakcep­to­wa­ne proszone są o przesła­nie poprawek najpóź­niej do jutra czyli 6 kwietnia.

Osoby, których projekty zostały przyjęte do reali­za­cji w labora­to­rium dostaną po 10 minut na ponie­dział­ko­wych zajęciach na prezen­ta­cję swoich pomysłów (można przygo­to­wać prezen­ta­cję multi­me­dial­ną).

Z poważa­niem

Artur Ginter

Program badawczy - informacja dla studentów I roku

Szanowni Państwo

Ubolewam nad jakością przesła­nych programów, szcze­gól­nie w obliczu faktu, iż nie mieliście żadnych pytań zarówno w trakcie wizyty w labora­to­rium jak i na kolejnych zajęciach.
Większość z nich sprawia wrażenie napisa­nych na kolanie i w tej postaci nie mogą być zaliczone. Mieliście 3 tygodnie na zebranie materia­łów, przemy­śle­nie proble­ma­ty­ki i zwięzłą prezen­ta­cję, a mam wrażenie że część z Państwa nie poświe­ci­ła temu nawet godziny.

Dla przypo­mnie­nia!
Przede wszystkim praca ta powinna zawierać 3 podsta­wo­we elementy:
- cel badań
- sposób ich reali­za­cji w labora­to­rium
- spodzie­wa­ne rezultaty

Jedno­cze­śnie badania te przynaj­mniej w części powinny być możliwe do wykonania w Labora­to­rium naszego Instytutu (po to między innymi była wycieczka ze szcze­gó­ło­wym omówie­niem urządzeń). Bardzo ważne jest to, by koszt wykonania badań nie był liczony w setkach tysięcy złotych, a czas potrzebny na ich reali­za­cję w latach pracy (a i takie propo­zy­cje się pojawiały).

To mają być małe, ciekawe formy badawcze, a nie rozbu­do­wa­ne granty.

Sugero­wa­łem także abyście Państwo skupili się na tematyce, którą znacie i którą rozumie­cie najlepiej.

I na koniec co podkre­śla­łem w mailach do Państwa … wysyłanie opracowań z rażącymi błędami ortogra­ficz­ny­mi, styli­stycz­ny­mi czy grama­tycz­ny­mi jest na poziomie studiów wyższych całko­wi­cie niedo­pusz­czal­ne. To samo tyczy się formy i treści korespon­den­cji.

Artur Ginter