Kościół pw. św. Wojciecha w Białej Rawskiej w świetle badań archeologiczno-architektonicznych oraz datowania termoluminescencyjnego

Pozosta­jąc w temacie niedawno zakoń­czo­nej konfe­ren­cji malbor­skiej zachęcam do zapozna­nia się z obszernym artykułem z badań w kościele pw. św. Wojciecha w Białej Rawskiej, który jest dostępny na moim profilu academia.edu

https://dot.academia.edu/ArturGinter

I bezpo­śred­ni link do artykułu:

Kościół pw. św. Wojciecha w Białej Rawskiej w świetle badań arche­olo­gicz­no-archi­tek­to­nicz­nych oraz datowania termo­lu­mi­ne­scen­cyj­ne­go

Konferencja EAA w Barcelonie

Miło mi poinfor­mo­wać, iż zgłoszony przeze mnie temat został zaakcep­to­wa­ny i włączony do sesji nr 540.

Konferencja EAA w Barcelonie

Paper no. 3522
“Under­stan­ding a brick and stone-brick buildings with applying thermo­lu­mi­ne­scen­ce and optically stimu­la­ted lumine­scen­ce dating”
accepted into session no. 540
“Appro­aches to Medieval Buildings: the past, present, and future of inter­pre­ta­tion and manage­ment”
organized by Martin Huggon et al.

Oznacza to ni mniej ni więcej, iż początek września spędzę praco­wi­cie w Katalonii czego również i Wam życzę.

Początki murowanych zamków w Polsce

Pod koniec zeszłego roku ukazała się długo oczeki­wa­na książka “Początki murowa­nych zamków w Polsce” będąca wydaw­nic­twem związanym z cyklem konfe­ren­cji Colloquia Castren­sia organi­zo­wa­nych przez Zamek Królewski w Warszawie.

Początki murowanych zamków w Polsce
Źródło: Zamek Królewski w Warszawie

W książce tej pośród wielu niezwykle ciekawych artykułów znajduje się się także opraco­wa­nie mojego i prof. dr hab. Anny Marciniak-Kajzer autorstwa, związane z wielo­let­ni­mi badaniami arche­olo­gicz­no-archi­tek­to­nicz­ny­mi (w tym datowa­niem lumine­scen­cyj­nym) reali­zo­wa­ny­mi na zamku w Siewierzu (link do spisu treści poniżej).

Książkę można jeszcze kupić na Zamku Królew­skim ale patrząc na to jaką cieszy się popular­no­ścią trzeba się spieszyć.

Wpływ wyników badań termo­lu­mi­ne­scen­cyj­nych na datowanie najwcze­śniej­szych faz zamku w Siewierzu

Konferencja w Malborku

W zeszłym tygodniu odbyła się trzydnio­wa ogólno­pol­ska konfe­ren­cja „Glina w obiektach zabyt­ko­wych – ochrona i konser­wa­cja”, organi­zo­wa­na wspólnie przez Muzeum Zamkowe w Malborku i Stowa­rzy­sze­nie Konser­wa­to­rów Zabytków.

Prezen­to­wa­łem na niej referat p.t. “Zasto­so­wa­nie datowania lumine­scen­cyj­ne­go ceramiki budow­la­nej w badaniach archi­tek­to­nicz­nych i konser­wa­tor­skich”, obrazu­ją­cy wyniki prac badaw­czych reali­zo­wa­nych przez nasz zespół w Zespole Opactwa Cystersów w Sulejowie oraz kościele w Białej Rawskiej.
Z przyjem­no­ścią muszę przyznać, iż referat spotkał się z olbrzymim zainte­re­so­wa­niem, które mam nadzieję przełoży się w nieda­le­kiej przyszło­ści na kolejne ciekawe projekty badawcze.

Konfe­ren­cja odbywała się w nowocze­snym Centrum Konfe­ren­cyj­nym Karwan i jak wszystkie inne, w których miałem okazje uczest­ni­czyć, stała na bardzo wysokim poziomie, zarówno meryto­rycz­nym jak i organi­za­cyj­nym.

Należy podkre­ślić, iż pomimo braku opłat konfe­ren­cyj­nych wszyscy zareje­stro­wa­ni uczest­ni­cy mieli zapew­nio­ne posiłki oraz niezwykle ciekawą wycieczkę po zamku obejmu­ją­cą nie tylko miejsca przezna­czo­ne dla turystów, ale także te niedo­stęp­ne zazwyczaj dla zwiedza­ją­cych, niezwykle jednak ciekawe z punktu widzenia historii obiektu.

Jednym z takich miejsc było poddasze nad częścią miesz­czą­cą letni i zimowy refektarz z zachowaną orygi­nal­ną XIV wieczną więźbą (na zdjęciu powyżej - niestety zdjęcie tylko z telefonu bo zapomnia­łem wziąć ze sobą aparatu czego do dzisiaj żałuję).

Miałem także okazję zobaczyć wyniki niedawno zakoń­czo­nych prac konser­wa­tor­skich w kościele zamkowym pw. Najświęt­szej Marii Panny oraz zrekon­stru­owa­ną, mierzącą ponad 8 metrów figurę Marii z Dzieciąt­kiem.

Co ciekawe w procesie rekon­struk­cji, tak jak to miało miejsce w XIV wieku, pokry­wa­ją­ca figurę mozaika zamówiona została u mistrzów weneckich. Ci jednak przez te 6 stuleci zatracili część swego kunsztu i nie byli w stanie przygo­to­wać kostek w kolorze złotym, identycz­nych jak te znale­zio­ne w gruzach kaplicy. Na szczęście jedna z polskich firm produ­ku­ją­cych ceramikę stanęła na wysokości zadania, dzięki czemu w pełnym słońcu Madonna skrzy się prawdzi­wym złotem.

Konferencja EAA w Maastricht

W sierpniu 2017 roku wspólnie z Magdaleną Majorek z Instytutu Arche­olo­gii Uniwer­sy­te­tu Mikołaja Kopernika w Toruniu wzięliśmy udział w konfe­ren­cji EAA odbywa­ją­cej się w holen­der­skim Maastricht.
Zapre­zen­to­wa­li­śmy tam wyniki badań arche­olo­gicz­nych, konser­wa­cji zabytków oraz datowania lumine­scen­cyj­ne­go kościoła pw. Wojciecha Biskupa Męczen­ni­ka w Białej Rawskiej.

Trzeba przyznać, iż zarówno poziom organi­za­cyj­ny jak i prezen­to­wa­nych referatów był niezwykle wysoki. I do tego wszystko to w mieście uchodzą­cym za jedno z najstar­szych (o ile nie najstar­sze) w całej Holandii.

http://www.eaa2017maastricht.nl/

Romańska bazylika pw. św. Serwacego

oraz stojący po sąsiedzku gotycki kościół pw. Świętego Jana Chrzci­cie­la.

Konferencja w Kutnie

I po konfe­ren­cji.

Proces rewita­li­za­cji tzw. Pałacu Saskiego w Kutnie tak na prawdę dopiero się rozpo­czy­na, ale treść referatów pokazuje, iż badania naukowe związane z historią obiektu są już w bardzo zaawan­so­wa­nym stadium. Chciałoby się żeby tak wyglądały prace przy każdym obiekcie zabyt­ko­wym.

Link do fotore­la­cji z konfe­ren­cji.

http://www.muzeumkutno.com/?p=7283

Konferencja w Kutnie

Muzeum Regio­nal­ne w Kutnie organi­zu­je 19 grudnia w godzinach 10:00-14:30 konfe­ren­cję naukową „KUTNOWSKI PAŁAC PODRÓŻNY AUGUSTA III - STAN BADAŃ I ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE
W trakcie konfe­ren­cji przed­sta­wio­ne zostaną wyniki prowa­dzo­nych przez nas badań arche­olo­gicz­nych oraz datowania termo­lu­mi­ne­scen­cyj­ne­go pałacu w Kutnie.
Serdecz­nie zapra­sza­my

Komentarz prawny do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Miło mi poinfor­mo­wać, iż właśnie ukazała książka napisana przeze mnie oraz Annę Michalak będąca praktycz­nym komen­ta­rzem obecnie obowią­zu­ją­cych przepisów w zakresie ochrony zabytków (stan prawny na dzień 1 marca 2016 r.).

Link do książki w sklepie inter­ne­to­wym Profinfo

Nie mogło w niej oczywi­ście zabraknąć tematyki datowania lumine­scen­cyj­ne­go jako jednej z metod bezwzględ­ne­go datowania obiektów histo­rycz­nych możliwych do wykorzy­sta­nia w praktyce działań konser­wa­tor­skich.

Zapraszam do lektury.

ksiazka

Konferencja na Zamku Królewskim w Warszawie

Wraz z prof. dr hab. Anną Marciniak-Kajzer otrzy­ma­li­śmy zapro­sze­nie do udziału w pierwszej ogólno­pol­skiej konfe­ren­cji z cyklu Colloquia Castren­sia pt
“Początki murowa­nych zamków w Polsce do połowy XIV w.”, która odbędzie się w dniach 15–16 paździer­ni­ka 2015 r. na Zamku Królew­skim w Warszawie.

Będziemy tam prezen­to­wać referat pt “Wpływ wyników badań termo­lu­mi­ne­scen­cyj­nych na datowanie najwcze­śniej­szych faz zamku w Siewierzu”, na który to serdecz­nie zapra­sza­my.

Link do strony konfe­ren­cji i pełnego programu wystąpień

Projekt Sulejów

W związku z rozlicz­ny­mi pytaniami w trakcie wykładu dotyczą­cy­mi baszty rycer­skiej i młyna konnego w Sulejowie zamiesz­czam zdjęcia i skany posia­da­nej przeze mnie dokumen­ta­cji. Proszę zwrócić uwagę na relikt cienkiej ściany biegnącej w kierunku wschodnim, która według jednego z tych planów jest pozosta­ło­ścią po ogrodze­niu istnie­ją­cym już w latach 50tych, oraz na zdjęcia z książki J. Augusty­nia­ka pokazu­ją­ce basztę rycerską przykrytą dachem dwuspa­do­wym przed obniże­niem jej w ramach prac konser­wa­tor­skich.

07-4

07-24

268

baszta rycerska

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA