Konferencja w Kutnie

Muzeum Regio­nal­ne w Kutnie organi­zu­je 19 grudnia w godzinach 10:00-14:30 konfe­ren­cję naukową „KUTNOWSKI PAŁAC PODRÓŻNY AUGUSTA III - STAN BADAŃ I ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE
W trakcie konfe­ren­cji przed­sta­wio­ne zostaną wyniki prowa­dzo­nych przez nas badań arche­olo­gicz­nych oraz datowania termo­lu­mi­ne­scen­cyj­ne­go pałacu w Kutnie.
Serdecz­nie zapra­sza­my

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *