Konferencja EAA w Maastricht

W sierpniu 2017 roku wspólnie z Magdaleną Majorek z Instytutu Arche­olo­gii Uniwer­sy­te­tu Mikołaja Kopernika w Toruniu wzięliśmy udział w konfe­ren­cji EAA odbywa­ją­cej się w holen­der­skim Maastricht.
Zapre­zen­to­wa­li­śmy tam wyniki badań arche­olo­gicz­nych, konser­wa­cji zabytków oraz datowania lumine­scen­cyj­ne­go kościoła pw. Wojciecha Biskupa Męczen­ni­ka w Białej Rawskiej.

Trzeba przyznać, iż zarówno poziom organi­za­cyj­ny jak i prezen­to­wa­nych referatów był niezwykle wysoki. I do tego wszystko to w mieście uchodzą­cym za jedno z najstar­szych (o ile nie najstar­sze) w całej Holandii.

http://www.eaa2017maastricht.nl/

Romańska bazylika pw. św. Serwacego

oraz stojący po sąsiedzku gotycki kościół pw. Świętego Jana Chrzci­cie­la.

Konferencja w Kutnie

I po konfe­ren­cji.

Proces rewita­li­za­cji tzw. Pałacu Saskiego w Kutnie tak na prawdę dopiero się rozpo­czy­na, ale treść referatów pokazuje, iż badania naukowe związane z historią obiektu są już w bardzo zaawan­so­wa­nym stadium. Chciałoby się żeby tak wyglądały prace przy każdym obiekcie zabyt­ko­wym.

Link do fotore­la­cji z konfe­ren­cji.

http://www.muzeumkutno.com/?p=7283

Konferencja w Kutnie

Muzeum Regio­nal­ne w Kutnie organi­zu­je 19 grudnia w godzinach 10:00-14:30 konfe­ren­cję naukową „KUTNOWSKI PAŁAC PODRÓŻNY AUGUSTA III - STAN BADAŃ I ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE
W trakcie konfe­ren­cji przed­sta­wio­ne zostaną wyniki prowa­dzo­nych przez nas badań arche­olo­gicz­nych oraz datowania termo­lu­mi­ne­scen­cyj­ne­go pałacu w Kutnie.
Serdecz­nie zapra­sza­my

Komentarz prawny do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Miło mi poinfor­mo­wać, iż właśnie ukazała książka napisana przeze mnie oraz Annę Michalak będąca praktycz­nym komen­ta­rzem obecnie obowią­zu­ją­cych przepisów w zakresie ochrony zabytków (stan prawny na dzień 1 marca 2016 r.).

Link do książki w sklepie inter­ne­to­wym Profinfo

Nie mogło w niej oczywi­ście zabraknąć tematyki datowania lumine­scen­cyj­ne­go jako jednej z metod bezwzględ­ne­go datowania obiektów histo­rycz­nych możliwych do wykorzy­sta­nia w praktyce działań konser­wa­tor­skich.

Zapraszam do lektury.

ksiazka

Konferencja na Zamku Królewskim w Warszawie

Wraz z prof. dr hab. Anną Marciniak-Kajzer otrzy­ma­li­śmy zapro­sze­nie do udziału w pierwszej ogólno­pol­skiej konfe­ren­cji z cyklu Colloquia Castren­sia pt
“Początki murowa­nych zamków w Polsce do połowy XIV w.”, która odbędzie się w dniach 15–16 paździer­ni­ka 2015 r. na Zamku Królew­skim w Warszawie.

Będziemy tam prezen­to­wać referat pt “Wpływ wyników badań termo­lu­mi­ne­scen­cyj­nych na datowanie najwcze­śniej­szych faz zamku w Siewierzu”, na który to serdecz­nie zapra­sza­my.

Link do strony konfe­ren­cji i pełnego programu wystąpień

Projekt Sulejów

W związku z rozlicz­ny­mi pytaniami w trakcie wykładu dotyczą­cy­mi baszty rycer­skiej i młyna konnego w Sulejowie zamiesz­czam zdjęcia i skany posia­da­nej przeze mnie dokumen­ta­cji. Proszę zwrócić uwagę na relikt cienkiej ściany biegnącej w kierunku wschodnim, która według jednego z tych planów jest pozosta­ło­ścią po ogrodze­niu istnie­ją­cym już w latach 50tych, oraz na zdjęcia z książki J. Augusty­nia­ka pokazu­ją­ce basztę rycerską przykrytą dachem dwuspa­do­wym przed obniże­niem jej w ramach prac konser­wa­tor­skich.

07-4

07-24

268

baszta rycerska

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wykład dla studentów Politechniki Łódzkiej

Informuję, iż wykład z arche­olo­gii i nowocze­snych metod datowania obiektów archi­tek­tu­ry dla Studentów Politech­ni­ki Łódzkiej (Instytut Archi­tek­tu­ry i Urbani­sty­ki) odbędzie się 26 maja b.r. Przed wykładem planowane są konsul­ta­cje dotyczące projektu budynków w obrębie dawnego opactwa cystersów w Sulejowie-Podklasz­to­rzu.

Prelekcja w kościele pw. św. Wojciecha w Białej Rawskiej

Jednym z elementów sygna­li­zo­wa­nych wcześniej obchodów V-lecia Bialskie­go Stowa­rzy­sze­nia Histo­rycz­ne­go był wykład prezen­tu­ją­ca wyniki badań arche­olo­gicz­no- archi­tek­to­nicz­nych kościoła pw. św. Wojciecha w Białej Rawskiej, w trakcie której zapre­zen­to­wa­łem również rezultaty wykona­ne­go datowania termo­lu­mi­ne­scen­cyj­ne­go. Podczas uroczy­sto­ści odbyło się także odsło­nię­cie pamiąt­ko­wej tablicy poświę­co­nej staroście Francisz­ko­wi Leszczyń­skie­mu, którego szczątki udało się ziden­ty­fi­ko­wać w wyniku prowa­dzo­nych prac badaw­czych. Elementem kulmi­na­cyj­nym obchodów była wspomnia­na już prezen­ta­cja publi­ka­cji pt. Kościół Bialski jako oś łącząca historię regionu. Materiały z sympozjum popularno-naukowego zorga­ni­zo­wa­ne­go na V-lecie powstania Bialskie­go Stowa­rzy­sze­nia Histo­rycz­ne­go w której znalazły się m.in dwa artykuły naukowe związane bezpo­śred­nio z badaniami arche­olo­gicz­no-archi­tek­to­nicz­ny­mi kościoła z lat 2012-2013:                            - A. Ginter, Kościół pw. św. Wojciecha w Białej Rawskiej w świetle badań arche­olo­gicz­no- -archi­tek­to­nicz­nych oraz datowania termo­lu­mi­ne­scen­cyj­ne­go                                                - K. Durda, B. Kaspro­wicz, Monety z kościoła pw. św. Wojciecha Biskupa Męczen­ni­ka w Białej Rawskiej.

Okładka jubileuszowego tomu.

Okładka jubile­uszo­we­go tomu.

Fotore­la­cja z wydarze­nia: http://studiopictures.pl/bsh/V-lecie-BSH-gallery/

 

Wykład przedstawiający wyniki badań kościoła w Białej Rawskiej i promocja książki

26 kwietnia jednym z elementów obchodów związa­nych z 5-leciem powstania Bialskie­go Stowa­rzy­sze­nia Histo­rycz­ne­go będzie wykład traktu­ją­cy o przepro­wa­dzo­nych w 2013 roku badaniach arche­olo­gicz­no-archi­tek­to­nicz­nych kościoła w Białej Rawskiej w trakcie których wykorzy­sta­na została również metoda datowania termo­lu­mi­ne­scen­cyj­ne­go. Prelekcja odbędzie się o godzinie 15:30 w świątyni, która była przed­mio­tem rozpo­zna­nia. Połączona będzie ona z prezen­ta­cją wybranych przed­mio­tów zabyt­ko­wych pozyska­nych w trakcie prac oraz promocją jubile­uszo­wej publi­ka­cji, która zawierać będzie m.in. dwa artykuły związane bezpo­śred­nio z badaniami kościoła.

W imieniu organi­za­to­rów serdecz­nie zapraszam!

plan obchodów

Plan obchodów jubile­uszu.

                  Tablica nr 1.Tablica nr 2.                       Tablice infor­ma­cyj­ne przygo­to­wa­ne na potrzeby ekspo­zy­cji.