Początki murowanych zamków w Polsce

Pod koniec zeszłego roku ukazała się długo oczeki­wa­na książka “Początki murowa­nych zamków w Polsce” będąca wydaw­nic­twem związanym z cyklem konfe­ren­cji Colloquia Castren­sia organi­zo­wa­nych przez Zamek Królewski w Warszawie.

Początki murowanych zamków w Polsce
Źródło: Zamek Królewski w Warszawie

W książce tej pośród wielu niezwykle ciekawych artykułów znajduje się się także opraco­wa­nie mojego i prof. dr hab. Anny Marciniak-Kajzer autorstwa, związane z wielo­let­ni­mi badaniami arche­olo­gicz­no-archi­tek­to­nicz­ny­mi (w tym datowa­niem lumine­scen­cyj­nym) reali­zo­wa­ny­mi na zamku w Siewierzu (link do spisu treści poniżej).

Książkę można jeszcze kupić na Zamku Królew­skim ale patrząc na to jaką cieszy się popular­no­ścią trzeba się spieszyć.

Wpływ wyników badań termo­lu­mi­ne­scen­cyj­nych na datowanie najwcze­śniej­szych faz zamku w Siewierzu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *