Prelekcja w kościele pw. św. Wojciecha w Białej Rawskiej

Jednym z elementów sygna­li­zo­wa­nych wcześniej obchodów V-lecia Bialskie­go Stowa­rzy­sze­nia Histo­rycz­ne­go był wykład prezen­tu­ją­ca wyniki badań arche­olo­gicz­no- archi­tek­to­nicz­nych kościoła pw. św. Wojciecha w Białej Rawskiej, w trakcie której zapre­zen­to­wa­łem również rezultaty wykona­ne­go datowania termo­lu­mi­ne­scen­cyj­ne­go. Podczas uroczy­sto­ści odbyło się także odsło­nię­cie pamiąt­ko­wej tablicy poświę­co­nej staroście Francisz­ko­wi Leszczyń­skie­mu, którego szczątki udało się ziden­ty­fi­ko­wać w wyniku prowa­dzo­nych prac badaw­czych. Elementem kulmi­na­cyj­nym obchodów była wspomnia­na już prezen­ta­cja publi­ka­cji pt. Kościół Bialski jako oś łącząca historię regionu. Materiały z sympozjum popularno-naukowego zorga­ni­zo­wa­ne­go na V-lecie powstania Bialskie­go Stowa­rzy­sze­nia Histo­rycz­ne­go w której znalazły się m.in dwa artykuły naukowe związane bezpo­śred­nio z badaniami arche­olo­gicz­no-archi­tek­to­nicz­ny­mi kościoła z lat 2012-2013:                            - A. Ginter, Kościół pw. św. Wojciecha w Białej Rawskiej w świetle badań arche­olo­gicz­no- -archi­tek­to­nicz­nych oraz datowania termo­lu­mi­ne­scen­cyj­ne­go                                                - K. Durda, B. Kaspro­wicz, Monety z kościoła pw. św. Wojciecha Biskupa Męczen­ni­ka w Białej Rawskiej.

Okładka jubileuszowego tomu.

Okładka jubile­uszo­we­go tomu.

Fotore­la­cja z wydarze­nia: http://studiopictures.pl/bsh/V-lecie-BSH-gallery/