Program badawczy - informacja dla studentów I roku

Szanowni Państwo

Ubolewam nad jakością przesła­nych programów, szcze­gól­nie w obliczu faktu, iż nie mieliście żadnych pytań zarówno w trakcie wizyty w labora­to­rium jak i na kolejnych zajęciach.
Większość z nich sprawia wrażenie napisa­nych na kolanie i w tej postaci nie mogą być zaliczone. Mieliście 3 tygodnie na zebranie materia­łów, przemy­śle­nie proble­ma­ty­ki i zwięzłą prezen­ta­cję, a mam wrażenie że część z Państwa nie poświe­ci­ła temu nawet godziny.

Dla przypo­mnie­nia!
Przede wszystkim praca ta powinna zawierać 3 podsta­wo­we elementy:
- cel badań
- sposób ich reali­za­cji w labora­to­rium
- spodzie­wa­ne rezultaty

Jedno­cze­śnie badania te przynaj­mniej w części powinny być możliwe do wykonania w Labora­to­rium naszego Instytutu (po to między innymi była wycieczka ze szcze­gó­ło­wym omówie­niem urządzeń). Bardzo ważne jest to, by koszt wykonania badań nie był liczony w setkach tysięcy złotych, a czas potrzebny na ich reali­za­cję w latach pracy (a i takie propo­zy­cje się pojawiały).

To mają być małe, ciekawe formy badawcze, a nie rozbu­do­wa­ne granty.

Sugero­wa­łem także abyście Państwo skupili się na tematyce, którą znacie i którą rozumie­cie najlepiej.

I na koniec co podkre­śla­łem w mailach do Państwa … wysyłanie opracowań z rażącymi błędami ortogra­ficz­ny­mi, styli­stycz­ny­mi czy grama­tycz­ny­mi jest na poziomie studiów wyższych całko­wi­cie niedo­pusz­czal­ne. To samo tyczy się formy i treści korespon­den­cji.

Artur Ginter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *