Siewierz, badania archeologiczno – architektoniczne zamku (2012 r.)

Historia zamku w Siewierzu sięga XIII w. Był on niejednokrotnie przedmiotem badań archeologicznych i architektonicznych. W ich efekcie zgromadzony został bardzo bogaty zbiór obserwacji, dokumentacji, pomiarów oraz zabytków ruchomych, na podstawie którego wyciągnięcie jednoznacznych wniosków chronologicznych okazało się nad wyraz trudne. Dopiero niewielkie uzupełniające badania archeologiczno-architektoniczne i związane z nimi wyniki datowania termoluminescencyjnego pozwoliły na poskładanie wszystkich elementów w jedną całość. Efekt tych prac jest na tyle spójny i kompletny, że zamek w Siewierzu można uznać za jednej z lepiej poznanych obiektów architektury militaris w rejonie. Wyniki tych prac zostały uznane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach za jedno z najważniejszych osiągnięć badawczych w województwie śląskim w 2012 roku.

Zamek w Siewierzu. Widok od strony północnej. Fot. K. Durda.

Zamek w Siewierzu. Widok od strony północnej. Fot. K. Durda.

Sulejów – Podklasztorze, badania architektoniczne w obrębie dawnego opactwa cystersów (2013 r.)

Historia cystersów w Sulejowie rozpoczęła się w 1176 roku, kiedy to książę Kazimierz Sprawiedliwy ufundował opactwo, a rok później z Morimond w Burgundii przybył pierwszy konwent zakonników. Badania architektoniczne swym zasięgiem objęły część jednego z opartych o obwód murów obronnych skrzydeł zabudowań gospodarczo‑mieszkalnych: skrzydła zachodniego położonego pomiędzy basztą attykową a wieżą krakowską. Wykonano łącznie 46 odkrywek podtynkowych z których pozyskano 12 próbek cegieł przeznaczonych do datowania metodą termoluminescencji (wyniki udało się uzyskać dla 8 z nich). Dzięki analizie architektonicznej odsłoniętych partii murów wspartej wynikami datowania TL udało się uzyskać możliwie klarowny obraz przemian budowlanych, które miały miejsce w badanej części założenia.

Dawne opactwo cystersów w Sulejowie- zdjęcie lotnicze. Fot. Ł. Wójcikowski. Copyright by Sekcja Archeo.

Dawne opactwo cystersów w Sulejowie- zdjęcie lotnicze. Fot. Ł. Wójcikowski. Copyright by Sekcja Archeo.

Biała Rawska, badania architektoniczno – archeologiczne kościoła pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika (2013 r.)

Historia istniejącego kościoła pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Białej Rawskiej sięga XVI w. Prace badawcze prowadzone były przede wszystkim wewnątrz kościoła. Swym zasięgiem objęły nawę, prezbiterium, zakrystię i skarbiec. Dokonano wówczas szeregu istotnych obserwacji, które znacznie uzupełniły i uaktualniły znaną dotychczas historię obiektu. Odkryto m.in. nieznane krypty ulokowane w części prezbiterialnej i znacznej wielkości destrukt gotyckiej ściany spoczywający pod posadzką ołtarza. W efekcie prowadzonych badań, przy wsparciu metody termoluminescencji, udało się potwierdzić hipotezę o wielofazowej budowie kościoła. Prace te wskazały również na ważny problem możliwości wtórnego wypału (najczęściej w wyniku zdarzeń losowych- np pożaru) materiałów przeznaczonych do badań TL, co, bez znajomości historii badanego obiektu, może prowadzić do błędnego wyciągania wniosków.

Kościoł pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Białej Rawskiej. Widok na masyw zachodni i dzwonnicę. Fot. A. Ginter.

Kościoł pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Białej Rawskiej. Widok na elewację zachodnią i dzwonnicę. Fot. A. Ginter.