Biała Rawska, badania architektoniczno - archeologiczne kościoła pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika (2013 r.)

Historia istnie­ją­ce­go kościoła pw. św. Wojciecha Biskupa Męczen­ni­ka w Białej Rawskiej sięga XVI w. Prace badawcze prowa­dzo­ne były przede wszystkim wewnątrz kościoła. Swym zasięgiem objęły nawę, prezbi­te­rium, zakrystię i skarbiec. Dokonano wówczas szeregu istotnych obser­wa­cji, które znacznie uzupeł­ni­ły i uaktu­al­ni­ły znaną dotych­czas historię obiektu. Odkryto m.in. nieznane krypty ulokowane w części prezbi­te­rial­nej i znacznej wielkości destrukt gotyckiej ściany spoczy­wa­ją­cy pod posadzką ołtarza. W efekcie prowa­dzo­nych badań, przy wsparciu metody termo­lu­mi­ne­scen­cji, udało się potwier­dzić hipotezę o wielo­fa­zo­wej budowie kościoła. Prace te wskazały również na ważny problem możli­wo­ści wtórnego wypału (najczę­ściej w wyniku zdarzeń losowych- np pożaru) materia­łów przezna­czo­nych do badań TL, co, bez znajo­mo­ści historii badanego obiektu, może prowadzić do błędnego wycią­ga­nia wniosków.

Kościoł pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Białej Rawskiej. Widok na masyw zachodni i dzwonnicę. Fot. A. Ginter.

Kościoł pw. św. Wojciecha Biskupa Męczen­ni­ka w Białej Rawskiej. Widok na elewację zachodnią i dzwonnicę. Fot. A. Ginter.