Sulejów – Podklasztorze, badania architektoniczne w obrębie dawnego opactwa cystersów (2013 r.)

Historia cystersów w Sulejowie rozpo­czę­ła się w 1176 roku, kiedy to książę Kazimierz Sprawie­dli­wy ufundował opactwo, a rok później z Morimond w Burgundii przybył pierwszy konwent zakon­ni­ków. Badania archi­tek­to­nicz­ne swym zasięgiem objęły część jednego z opartych o obwód murów obronnych skrzydeł zabudowań gospodarczo‑mieszkalnych: skrzydła zachod­nie­go położo­ne­go pomiędzy basztą attykową a wieżą krakowską. Wykonano łącznie 46 odkrywek podtyn­ko­wych z których pozyskano 12 próbek cegieł przezna­czo­nych do datowania metodą termo­lu­mi­ne­scen­cji (wyniki udało się uzyskać dla 8 z nich). Dzięki analizie archi­tek­to­nicz­nej odsło­nię­tych partii murów wspartej wynikami datowania TL udało się uzyskać możliwie klarowny obraz przemian budow­la­nych, które miały miejsce w badanej części założenia.

Dawne opactwo cystersów w Sulejowie- zdjęcie lotnicze. Fot. Ł. Wójcikowski. Copyright by Sekcja Archeo.

Dawne opactwo cystersów w Sulejowie- zdjęcie lotnicze. Fot. Ł. Wójci­kow­ski. Copyright by Sekcja Archeo.