Siewierz, badania archeologiczno - architektoniczne zamku (2012 r.)

Historia zamku w Siewierzu sięga XIII w. Był on niejed­no­krot­nie przed­mio­tem badań arche­olo­gicz­nych i archi­tek­to­nicz­nych. W ich efekcie zgroma­dzo­ny został bardzo bogaty zbiór obser­wa­cji, dokumen­ta­cji, pomiarów oraz zabytków ruchomych, na podstawie którego wycią­gnię­cie jedno­znacz­nych wniosków chrono­lo­gicz­nych okazało się nad wyraz trudne. Dopiero niewiel­kie uzupeł­nia­ją­ce badania arche­olo­gicz­no-archi­tek­to­nicz­ne i związane z nimi wyniki datowania termo­lu­mi­ne­scen­cyj­ne­go pozwoliły na poskła­da­nie wszyst­kich elementów w jedną całość. Efekt tych prac jest na tyle spójny i kompletny, że zamek w Siewierzu można uznać za jednej z lepiej poznanych obiektów archi­tek­tu­ry militaris w rejonie. Wyniki tych prac zostały uznane przez Wojewódz­ki Urząd Ochrony Zabytków w Katowi­cach za jedno z najważ­niej­szych osiągnięć badaw­czych w wojewódz­twie śląskim w 2012 roku.

Zamek w Siewierzu. Widok od strony północnej. Fot. K. Durda.

Zamek w Siewierzu. Widok od strony północnej. Fot. K. Durda.