Wykład przedstawiający wyniki badań kościoła w Białej Rawskiej i promocja książki

26 kwietnia jednym z elementów obchodów związa­nych z 5-leciem powstania Bialskie­go Stowa­rzy­sze­nia Histo­rycz­ne­go będzie wykład traktu­ją­cy o przepro­wa­dzo­nych w 2013 roku badaniach arche­olo­gicz­no-archi­tek­to­nicz­nych kościoła w Białej Rawskiej w trakcie których wykorzy­sta­na została również metoda datowania termo­lu­mi­ne­scen­cyj­ne­go. Prelekcja odbędzie się o godzinie 15:30 w świątyni, która była przed­mio­tem rozpo­zna­nia. Połączona będzie ona z prezen­ta­cją wybranych przed­mio­tów zabyt­ko­wych pozyska­nych w trakcie prac oraz promocją jubile­uszo­wej publi­ka­cji, która zawierać będzie m.in. dwa artykuły związane bezpo­śred­nio z badaniami kościoła.

W imieniu organi­za­to­rów serdecz­nie zapraszam!

plan obchodów

Plan obchodów jubile­uszu.

                  Tablica nr 1.Tablica nr 2.                       Tablice infor­ma­cyj­ne przygo­to­wa­ne na potrzeby ekspo­zy­cji.