Zajęcia z metod laboratoryjnych dla I roku archeologii

Szanowni Państwo

Dzisiej­sze zajęcia się nie odbędą z przyczyn ode mnie nieza­leż­nych.

Obowiązek dostar­cze­nia abstraktu drogą mailową wypełniły zaledwie 3 osoby. Proszę o niezwłocz­ne uzupeł­nie­nie braków.

Na przykła­dzie Państwa koleżanki chciałbym jednak pokazać w jaki sposób powinna wyglądać wzorowa reali­za­cja projektu. Pani Natalii serdecz­nie gratuluję nie tylko pomysłu, ale także, a może przede wszystkim, umiejęt­no­ści wielo­wąt­ko­we­go spojrze­nia na proble­ma­ty­kę ochrony zabytków arche­olo­gicz­nych.

Park im. Tadeusza Reytana w Łodzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *